1. Baptistengemeente Arnhem-Centrum

Vastgelegd in de statuten van 10 november 2013

De Baptistengemeente Arnhem-Centrum maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag van de gemeente:
De gemeente heeft als fundament de Here Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, Middelaar tussen God en de mensen. Zij aanvaardt de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God en als enig betrouwbaar getuigenis van Gods openbaring. Zij erkent en belijdt de Heilige Schrift als het hoogste gezag voor geloof en leven.

Doel van de gemeente:

De gemeente erkent en aanvaardt de opdracht van de Here Jezus Christus om:

 1. overal het evangelie te verkondigen in woord en daad;
 2. hen, die Jezus Christus als Heiland en Heer aanvaarden, te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest;
 3. de leden en vrienden, die haar zijn toevertrouwd, te leren onderhouden alles wat de Here Jezus bevolen heeft.

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

 1. Fiscaal nummer van de gemeente

002620418

 1. Contactgegevens

Willem van Kleeflaan 6

6824 AS ARNHEM

0263514956 / 0634942525

secretariaat@baptisten-arnhem.nl

 1. Bestuurssamenstelling

De kerkenraad van Baptistengemeente Arnhem-Centrum bestaat uit

 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Penningmeester
 • 2-3 overige raadsleden

 1. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen

Baptistengemeente Arnhem-Centrum heeft een meerjarig beleidsplan met de volgende aandachtspunten:

 • Persoonlijk geloof

Levend geloof, dat samen wordt gedeeld en zo vermenigvuldigd. Gekenmerkt door persoonlijke groei, delen van mooie en moeilijke momenten, wortelen in Christus, onderwijs van het allereerste begin tot verdergaande verdieping. Wij willen kinderen en jongeren het leven met Jezus Christus laten ontdekken. Meer contact en samenspel tussen generaties bevorderen. Meer waarderend zijn naar elkaar toe, elkaar uitdagen, verrassen
 

 • Gemeenschap

Warme, open gemeenschap. Wij willen een gemeenschap zijn die gekenmerkt wordt door zorg, warmte, openheid en gastvrijheid. We geven elkaar de ruimte, respecteren elkaar en zijn actief in het samen beleven van ons geloof. We helpen elkaar, werken als team samen en hebben plezier met elkaar.
 

 • Zichtbaar christen zijn

Zichtbaar christen zijn én zichtbaar kerk zijn: thuis, op school, werk, in hobby’s, in onze buurt en naar elkaar toe willen we openlijk getuige van Christus zijn. We willen Christus herkennen in gemeenteleden, inspirerende identificatiefiguur zijn voor onze jongeren en voor gasten. Als zichtbaar kerk zijn willen we laagdrempelig zijn, open, inspirerende diensten niet alleen voor onszelf maar vooral ook voor gasten, jongeren en de buurt. Ons kerkgebouw mag uitnodigend zijn, open en multifunctioneel zijn voor buurt en wijk. Maar ook door middel van het ondersteunen van zendelingen willen wij ons zichtbaar laten zijn als Christen.

In 2020/2021 richten wij ons specifiek op het beroepingswerk voor een nieuwe voorganger en het vormgeven van de onderlinge gemeenschap in het corona-tijdperk.

 

Baptistengemeente Arnhem-Centrum maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. De link naar het beleidsplan van de Unie is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf

 1. Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten, waar onder de salarisadviezen. Zie ook:

http://baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/gemeente-als-werkgever

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/advies_spreekbeurtvergoeding.pdf 

Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

 1. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten

De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten

Artikel 1     1.   De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.

                 2.  De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

                 3.  De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

Grondslag

Artikel 2         De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

Doel

Artikel 3    Het doel van de Unie is:

 1. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
 2. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
 3. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde UBG 2014.pdf

8. Verslag van de activiteiten van de Baptistengemeente Arnhem-Centrum 2019

Naast onze zondagse samenkomsten waren er de vierochtenden en leeravonden voor onze jeugd en diverse kringen. De gemeente ondersteunde een aantal zendelingen en veel diaconale- en zendingsprojecten.

In september 2019 is onze gemeente vacant geworden. 

De organisatie van het pastoraat is aangepast, er is onder andere een pastoraal werker op inhuurbasis aangetrokken.

In 2019 is de website vernieuwd en is gestart met een (beperkte) renovatie van onze Kapel.

In het jaar 2019 hebben wij twee mensen mogen dopen en is helaas één persoon overleden. De gemeente bestond op 1 januari 2020 uit 145 leden en 32 vrienden.

9. Financiële verantwoording

De gemeente heeft een gebroken boekjaar, deze loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

De gerealiseerde jaarcijfers 2019/2020 zijn op dit moment nog niet beschikbaar en worden vastgesteld in de gemeentevergadering in het najaar van 2020.

De begroting 2020/2021 is vastgesteld door de leden op 24 april 2020.

 

Begroting

Werkelijk

Begroting

Begroting

2018/2019

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Baten

 

 

 

 

Bijdrage en collecte

€ 113.650

€ 100.794

€ 98.700

€ 97.300

Verhuur

€ 8.000

€ 8.355

€ 8.000

€ 8.000

Overige ontvangsten

€ 1.200

€ 1.226

€ 1.200

€ 1.200

Totaal baten

€ 122.850

€ 110.375

€ 107.900

€ 106.500

 

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

 

Beloning betaalde werkers

€ 71.300

€ 70.332

€ 59.900

€ 57.900

Vergoeding gastsprekers

€ 1.700

€ 1.703

€ 2.000

€ 2.000

Uniecontributie

€ 7.900

€ 7.620

€ 7.200

€ 6.700

Taakvelden

€ 6.200

€ 3.891

€ 4.950

€ 4.950

Algemene kosten

€ 4.550

€ 4.241

€ 4.600

€ 4.725

Exploitatie gebouwen

€ 31.200

€ 32.105

€ 29.250

€ 30.225

Totaal lasten

€ 122.850

€ 119.892

€ 107.900

€ 106.500

 

 

 

 

 

Resultaat

€ 0

€ -9.517

€ 0

€ 0

10. Toelichting

Boekjaar 2018/2019

Het jaar 2018/2019 is negatief afgesloten. Dit wordt veroorzaakt door lagere inkomsten voor bijdrage en collecte.

Begroting 2020/2021

Bij de vrijwillige bijdragen is rekening gehouden met een lichte afname van het aantal leden en vrienden ten opzichte van het vorig boekjaar.

Voor de loonkosten is uitgegaan van een dienstverband voorganger van 29 uur.